ÇAVUŞOĞLU ÇANTA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ÇAVUŞOĞLU ÇANTA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ tarafından hazırlanmıştır. Amacımız; kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarımı, kişisel veri işlememizin hukuki sebepleri ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kurumumuz, kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI

Şirketimiz müşterisi olmanız nedeniyle bize ilettiğiniz kimlik, iletişim, borç/alacak, işlem güvenliği, banka/kredi kartı, güvenlik kamerası kaydı, müşteri işlem, imza, hukuki işlem,  müşteri numarası, web sitesi üyelik numarası  verileriniz aşağıdaki amaçlarla tarafımızca işlenmektedir.

•Ürün ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

•Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama, satış, ödeme ve teslim  süreçlerinin planlanması ve icrası,

•Satış sonrası operasyonel süreçlerin (tadilat, değişim, iade, ürün incelemesi vs.) planlanması ve icrası,

•6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği , 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair yasal mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin ifası,

•Talebiniz halinde web sitesi  üyelik sözleşmesinin akdedilerek online satış ile ilgili üyeliğinizin yönetilmesi, siparişlerinizin alınması ve ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, her alışveriş işleminde tekrar tüm üyelik bilgilerinin girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerinizi kullanarak alışveriş yapabilmenizin ve sipariş geçmişinizi görüntüleyebilmenizin sağlanması,

•Web sitesi üzerinden  veya şirketimize doğrudan sipariş ederek satın aldığınız  ürünlerin tarafınıza gönderiminin sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda şahsınızla iletişime geçilmesi, iade işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, ürün  tedariki, teslimi, soru ve şikayetleriniz hakkında sizlere bilgilendirme yapılabilmesi,

•Açık Rızanızın varlığı halinde şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin olarak sizlere özel veya genel tanıtım ve  bilgilendirme yapılması, reklam, satış, pazarlama, kampanya, promosyon, indirim, üyelik koşulları gibi avantajlar/faydaların sunulabilmesi ve bu amaçlarla tarafınızla iletişime geçilerek şahsınıza ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,

•Sözleşme süreçlerinin takibi ve finansal mutabakat sağlanması, yapılan sözleşmelerden kaynaklanan hukuki, ticari ve idari yükümlülüklerin ifası,

•Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

•Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

•Müşteri hizmetlerinin planlanması ve icrası, Talep/Şikayet yönetimi ve takibi,

•Bilgi Güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

•Erişimlerin ve yapılan işlemlerin kayıt altına alınması,

•Uygulamalarımızda meydana gelen problemlerin çözülmesi,

•Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

•Yargı Organlarının Ve/Veya İdari Makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

•Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin İfası.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

6698 sayılı Kanunun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8 inci maddesi çerçevesinde şirketimiz müşterisi olmanız nedeniyle bize ilettiğiniz kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir. Aktarılan verilerin kapsamı aktarım amacıyla sınırlı olacak şekilde belirlenmektedir.

• Ödeme işleminizin yapılabilmesi  için hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine (bankalar arası kart merkezi ile anlaşmalı olduğumuz bankalara),

•Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgileriniz tarafımızca  kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere,

•Ürün tesliminizin yapılabilmesi için şirketimizin  hizmet ve faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet satın aldığı  üçüncü şahıs gerçek ve tüzel kişilere (tedarikçiler)/alt yüklenicilerine (kurye/ kargo/nakliye hizmeti aldığımız firmalara),

• Yasal zorunluluklar gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına,

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla anlaşmalı hukuk bürolarına .

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir ve bu hukuki sebeplerin dışında kişisel verilerinizin işlenmesi ihtiyacı oluştuğunda açık rızanız talep edilmektedir.

•Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

•Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,

•Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

•Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

•İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verileriniz,  şirketimiz  ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte;  otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, şirket merkezi, şubeler, şirkete ait satış ve pazarlama kanalı, mağazalar, web sitesi,  müşteri hizmetleri ve benzeri vasıtalarla sesli, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek, gerek dijital gerekse de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

VERİ İŞLEME SÜRESİ

Kişisel verilerin saklanılma süreçlerinde; veri işleme amaçları,  veri saklama süreleri ,  yasal yükümlülükler ve zamanaşımı süreleri dikkate alınarak kişisel verileriniz işlenmekte ve saklanmaktadır. Saklama sürelerinin tespitinde öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği belirlenmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye riayet edilmekte, bir süre belirlenmemişse hukuk ve ceza zamanaşımı süreleri de dikkate alınarak, kişisel veriler  işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.     Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin olarak ayrıca bir düzenleme yapılması halinde bu sürelere riayet edilmesi kaydıyla verilerinizin işlenebileceğini de ayrıca belirtmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

6689 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamında herkes;

•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu kapsamdaki talep ve şikayetlerinize ilişkin başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak;

•Osmangazi mah 2627 Sk. No:2 Kıraç/Esenyurt/İSTANBUL adresine şahsen başvuru yaparak,

•Osmangazi mah 2627 Sk. No:2 Kıraç/Esenyurt/İSTANBUL Türkiye adresine noter vasıtasıyla tebligat ile,

[email protected] kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla,

[email protected] e-posta adresine şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve şirketimiz sistemlerine kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-posta ile

ÇAVUŞOĞLU ÇANTA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ’ ne iletebilirsiniz

 

Tedarikçi Aydınlatma Metni

Çalışan Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Ticari Elektronik İleti Gönderimine Onay Metni

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Aydınlatma Metni

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR