ÇAVUŞOĞLU ÇANTA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ÇAVUŞOĞLU ÇANTA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ tarafından hazırlanmıştır. Amacımız; kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarımı, kişisel veri işlememizin hukuki sebepleri ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kurumumuz, kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI

Şirketimiz tedarikçilerinin yetkilileri/çalışanları olmanız nedeniyle bize ilettiğiniz kimlik, iletişim, kamera kaydı, banka, müşteri işlem, imza ve hukuki işlem verileriniz aşağıdaki amaçlarla tarafımızca işlenmektedir.

•Ürün ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

•Müşterilere mal teslim süreçlerinin yürütülmesi,

•Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

•Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

•İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

•Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

•Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,

•Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

•Reklam, kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

•Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verme yükümlülüğünün ifası.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

6698 sayılı Kanunun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8 inci maddesi çerçevesinde şirketimiz tedarikçilerinin yetkilileri/çalışanları olmanız nedeniyle bize ilettiğiniz kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir. Aktarılan verilerin kapsamı aktarım amacıyla sınırlı olacak şekilde belirlenmektedir.

•Bilgi verme yükümlülüğümüz kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ,

•Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla anlaşmalı hukuk bürolarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir ve bu hukuki sebeplerin dışında kişisel verilerinizin işlenmesi ihtiyacı oluştuğunda açık rızanız talep edilmektedir.

•Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

•Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,

•Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

•İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

•Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

•İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verileriniz otomatik ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmektedir.

VERİ İŞLEME SÜRESİ

Kişisel verilerin saklanılma süreçlerinde; veri işleme amaçları,  veri saklama süreleri ,  yasal yükümlülükler ve zamanaşımı süreleri dikkate alınarak kişisel verileriniz işlenmekte ve saklanmaktadır. Saklama sürelerinin tespitinde öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği belirlenmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye riayet edilmekte, bir süre belirlenmemişse hukuk ve ceza zamanaşımı süreleri de dikkate alınarak, kişisel veriler  işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.     Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin olarak ayrıca bir düzenleme yapılması halinde bu sürelere riayet edilmesi kaydıyla verilerinizin işlenebileceğini de ayrıca belirtmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

6689 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamında herkes;

•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Bu kapsamdaki talep ve şikayetlerinize ilişkin başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak;

• Osmangazi mah 2627 Sk. No:2 Kıraç/Esenyurt/İSTANBUL adresine şahsen başvuru yaparak,

• Osmangazi mah 2627 Sk. No:2 Kıraç/Esenyurt/İSTANBUL adresine noter vasıtasıyla tebligat ile,

[email protected]  kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla,

[email protected] e-posta adresine şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve şirketimiz sistemlerine kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-posta ile

ÇAVUŞOĞLU ÇANTA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ’ ne iletebilirsiniz.

 

Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyimini iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Kişisel veri politikamızla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.