ÇAVUŞOĞLU ÇANTA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ

    ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu ÇAVUŞOĞLU ÇANTA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ sıfatıyla tarafından hazırlanmıştır. Amacımız; kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarımı, kişisel veri işlememizin hukuki sebepleri ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kurumumuz, kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI

Şirketimize iş başvurusu yapmanız ve çalışan adayı olmanız nedeniyle bize ilettiğiniz  kimlik, iletişim, referans, özlük verisi, sağlık verisi (engel durumu), ehliyet  bilgisi, asal bilgisi, acil durumda aranılacak kişi ad-soyad ve telefon numarası, görsel ve işitsel kayıtlar (fotograf ve kamera kaydı) aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

•Aday olarak pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,

•Mülakat, teklif ve işe yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

•Tarafınızla ve referans olarak belirttiğiniz kişilerle iletişime geçilmesi,

•Acil durum süreçlerinin yürütülmesi,

•İşe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişinizin değerlendirilmesi ve tarafınızla iletişime geçilmesi,

•Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

•Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Çalışan adayı olmanız nedeniyle şirketimize ilettiğiniz kişisel verileriniz hukuki bir gereklilik olması halinde  hukuk işlerinin takibi amacıyla anlaşmalı hukuk bürolarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “kişisel verilerin işlenmesi için açık rıza alınması” sebebine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz web sitemiz ve e-posta sistemimiz üzerinden otomatik yolla ve iş başvurusu formu ile otomatik olmayan yolla elde edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

6689 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamında herkes;

•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Bu kapsamdaki talep ve şikayetlerinize ilişkin başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak;

• Osmangazi mah 2627 Sk. No:2 Kıraç/Esenyurt/İSTANBUL’ adresine şahsen başvuru yaparak,

• Osmangazi mah 2627 Sk. No:2 Kıraç/Esenyurt/İSTANBUL adresine noter vasıtasıyla tebligat ile,

[email protected]  kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla,

[email protected] e-posta adresine şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve şirketimiz  sistemlerine kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-posta ile

ÇAVUŞOĞLU ÇANTA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ’ ne iletebilirsiniz.

 

Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyimini iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Kişisel veri politikamızla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.