ÇAVUŞOĞLU ÇANTA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

POTANSİYEL ÜRÜN veya HİZMET ALICISI AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ÇAVUŞOĞLU ÇANTA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ tarafından hazırlanmıştır. Amacımız; kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarımı, kişisel veri işlememizin hukuki sebepleri ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Şirketimiz kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI

Şirketimiz potansiyel ürün veya hizmet alıcısı olmanız kimlik, iletişim, müşteri işlem verileriniz ve şirketimizi ziyarete gelmeniz nedeniyle kamera kaydı veriniz fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel verileriniz güvenli bir şekilde muhafaza edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

6698 sayılı Kanunun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8 inci maddesi çerçevesinde kişisel verileriniz herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye aktarılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan aşağıdaki “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir:

Kişisel verileriniz otomatik yollarla elde edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

6689 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamında herkes;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Bu kapsamdaki talep ve şikayetlerinize ilişkin başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak;

• Osmangazi mah 2627 Sk. No:2 Kıraç/Esenyurt/İSTANBUL’ adresine şahsen,    

• Osmangazi mah 2627 Sk. No:2 Kıraç/Esenyurt/İSTANBUL’        adresine noter vasıtasıyla tebligat ile,

[email protected]  kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla,

[email protected] e-posta adresine şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve şirketimiz  sistemlerine kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-posta ile

ÇAVUŞOĞLU ÇANTA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ’ ne iletebilirsiniz

 

Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyimini iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Kişisel veri politikamızla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.