ÇAVUŞOĞLU ÇANTA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu ÇAVUŞOĞLU ÇANTA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ sıfatıyla  tarafından hazırlanmıştır. Amacımız; kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarımı, kişisel veri işlememizin hukuki sebepleri ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kurumumuz, kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI

Şirketimiz çalışanı olmanız nedeniyle bize ilettiğiniz kimlik, işlem güvenliği, iletişim,  imza, kamera kayıt görüntüleri, fotoğraf, sağlık, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri , özlük, ehliyet, askerlik, banka hesabı,  acil durumda aranılacak kişi ad-soyad ve cep telefonu verileri , lokasyon verileri (araç takip sistemi kayıtları),hukuki işlem, asgari geçim indirimine esas veriler ve  iş kazası olayı verileriniz aşağıdaki amaçlarla tarafımızca işlenmektedir.

•Şirketimiz  ile aranızda bulunan iş sözleşmesi kapsamındaki görevlerinizi yerine getirebilmeniz için gerekli kullanıcı hesabı, e-posta hesabı, erişim izinleri ve yetkilerin yönetimi,

•Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

•Görev kapsamındaki iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

•Erişimlerin ve yapılan işlemlerin kayıt altına alınması,

•Ürün ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

•Ürün ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

•Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

•Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

•Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

•Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

•Personel devamlılık sisteminin yönetimi,

•Çalışanların görevleri kapsamında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

•İşe başlatma, maaş ödemeleri, izin, bireysel emeklilik sistemi, yan haklar ve çalışan menfaati, asgari geçim indirimi, işten çıkış, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimleri, engelli çalışan İşkur bildirimleri dahil olmak üzere insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,

•Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

•Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

•Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı  süreçlerinin yürütülmesi,

•Çalışan hakkındaki icra kesintisi ile ilgili işlemlerinin takip edilmesi,

•Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

•Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

•İşe giriş ve çıkışların takibi ve personel devamlılık sisteminin yürütülmesi

•İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

•Çalışan görevlendirme süreçlerinin takibi,

•Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

•Kaza ve mevzuat yönetimi ve takibi,

•İç denetim/soruşturma ve istihbarat faaliyetlerinin yönetimi

•Kaza ve mevzuat yönetimi ve takibi,

•Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

•Dış denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

•Organizasyon ve etkinlik yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi.

•Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verme yükümlülüğümüzün ifası

•Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

•Hukuk işlerinin takibi ve icrası

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

6698 sayılı Kanunun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8 inci maddesi çerçevesinde Kurumumuz çalışanı olmanız nedeniyle bize ilettiğiniz kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir. Aktarılan verilerin kapsamı aktarım amacıyla sınırlı olacak şekilde belirlenmektedir.

•Şirketimizdeki göreviniz kapsamındaki iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

•İşe başlatılan engelli çalışanın bildirimi yükümlüğünün karşılanması amacıyla İŞKUR’a,

•Maaş ödemenizin yapılabilmesi amacıyla bankalara,

•Zorunlu emeklilik sistemi işlemlerinizin gerçekleştirilmesi amacıyla sigorta şirketlerine,

•Çalışan hakkındaki icra kesintisi ile ilgili işlemlerin takip edilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

•Asgari geçim indirimi işlemlerinizin yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

•Çalışanın işten ayrılma sürecinin tamamlanması amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile sigorta şirketlerine,

•İş mahkemesi tarafından takip edilen davaların yürütülmesi ve hukuki işlerin takibi amacıyla yetkili iş mahkemesi ve yetkilendirilen bilirkişilere,

•Gerçekleşen iş kazaları ile ilgili bildirim yapılması yükümlüğünün yerine getirilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na,

•Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına,

•Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla anlaşmalı hukuk bürolarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

•Fuar, seminer, iş seyahati vb. faaliyetlerin organize edilmesi, seyahat ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Turizm ve Otelcilik firmalarına.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir ve bu hukuki sebeplerin dışında kişisel verilerinizin işlenmesi ihtiyacı oluştuğunda açık rızanız talep edilmektedir.

•Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

•Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,

•Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

•İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

•Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

•İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir.

•Açık rızanızın alınması,

•Sağlık ve cinsel hataya ilişkin verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.

Kişisel verileriniz otomatik ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

6689 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamında herkes;

•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Bu kapsamdaki talep ve şikayetlerinize ilişkin başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak;

• Osmangazi mah 2627 Sk. No:2 Kıraç/Esenyurt/İSTANBUL’ adresine şahsen,    

• Osmangazi mah 2627 Sk. No:2 Kıraç/Esenyurt/İSTANBUL’        adresine noter vasıtasıyla tebligat ile,

[email protected]  kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla,

[email protected] e-posta adresine şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve şirketimiz  sistemlerine kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-posta ile

ÇAVUŞOĞLU ÇANTA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ’ ne iletebilirsiniz.

 

Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyimini iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Kişisel veri politikamızla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.