ÇAVUŞOĞLU ÇANTA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


            ÇAVUŞOĞLU ÇANTA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor, bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat doğrultusunda, “Veri Sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.
6698 sayılı KVKK’nun 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, kişisel veri işleme amaçları, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, verilerin işlenme süresi ve Kanununun 11. maddesinde sayılı haklarınızla ilgili olarak sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmek amacıyla iş bu ‘Aydınlatma Metni’ düzenlenmiştir. Aydınlatma Metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” inizi de kapsamaktadır.

•Veri Sorumlusu

6698 sayılı KVKK uyarınca Veri Sorumlusu; ‘ÇAVUŞOĞLU ÇANTA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.’dir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, şirket merkezi, şubeler, şirkete ait satış ve pazarlama kanalı, mağazalar, web sitesi, müşteri hizmetleri ve benzeri vasıtalarla sesli, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek, gerek dijital gerekse de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 
 • •İnsan Kaynakları Süreç ve Politikalarının Yürütülmesi
 • •Çalışanlar İçin İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Sair Mevzuattan Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • •Çalışan Görevlendirme Süreçleri ile Çalışan Giriş ve Çıkışlarının Takibi, Çalışan Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • •İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • •Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • •Şirket Ana Sözleşmesinde Belirtilen Ticari Faaliyetlerin Mevzuata ve Şirket Politikalarına Uygun Olarak Yerine Getirilmesi İçin İlgili Birimler Tarafından Gerekli Çalışmaların Yapılması
 • •Şirketin Ticari ve/veya İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası
 • •Müşteri/Potansiyel Müşteri/Tedarikçi/İş Ortakları İle İlişkilerin Yönetimi, Sözleşme Süreçlerinin Takibi ve Finansal Mutabakat Sağlanması, Yapılan Sözleşmelerden Kaynaklanan Hukuki, Ticari ve İdari Yükümlülüklerin İfası
 • •Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama, Satış, Ödeme ve Teslim Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • •Satış Sonrası Operasyonel Süreçlerin (tadilat, değişim, iade, ürün incelemesi vs.) Planlanması ve İcrası
 • •6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair yasal mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin ifası
 • •Talebiniz Halinde Web Sitesi Üyelik Sözleşmesinin Akdedilerek Online Satış İle İlgili Üyeliğinizin Yönetilmesi, Siparişlerinizin Alınması ve Ödeme İşlemlerinizin Gerçekleştirilmesi, Her Alışveriş İşleminde Tekrar Tüm Üyelik Bilgilerinin Girilmesine Gerek Kalmaksızın Üye Bilgilerinizi Kullanarak Alışveriş Yapabilmenizin ve Sipariş Geçmişinizi Görüntüleyebilmenizin Sağlanması
 • •Web Sitesi Üzerinden Sipariş Edilen veya Satın Alınan Ürünlerin Tarafınıza Gönderiminin Sağlanması, Bu Kapsamda Gerekli Durumlarda Şahsınızla İletişime Geçilmesi, İade İşlemlerinizin Gerçekleştirilmesi, Ürün Tedariki, Teslimi, Soru ve Şikayetleriniz Hakkında Sizlere Bilgilendirme Yapılabilmesi
 • •Şirketimiz ile İlişkisi Bulunan Gerçek ve/veya Tüzel Üçüncü Kişi Kurum ve Kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, müşteriler, iş ortakları vb.) Can ve Mal Güvenlikleri ile Hukuki, Ticari ve İş Sağlığı Güvenliklerinin Temini, Şirketimizin Kullanımında Olan Lokasyonların Fiziksel Güvenliği ve Denetimi
 • •Açık Rızanızın varlığı halinde şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin olarak sizlere özel veya genel tanıtım ve bilgilendirme yapılması, reklam, satış, pazarlama, kampanya, promosyon, indirim, üyelik koşulları gibi avantajlar/faydaların sunulabilmesi ve bu amaçlarla tarafınızla iletişime geçilerek şahsınıza ticari elektronik ileti gönderilebilmesi
 • •Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • •Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • •Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi
 • •Hukuk İşlerinin Takibi ve İcrası
 • •Müşteri Hizmetlerinin Planlanması ve İcrası, Talep/Şikâyet Yönetimi ve Takibi
 • •Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası
 • •Şirket İçi İnternet Erişim Loglarının 5651 Sayılı Yasa Gereği Kayıt Altına Alınması
 • •Yargı Organlarının Ve/Veya İdari Makamların İstediği Bilgi Ve Belge Taleplerinin Yerine Getirilmesi
 • •Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Hukuki Yükümlülük Nedeniyle Bilgi Verilmesi ve/veya Denetime İlişkin Faaliyet ve Yükümlülüklerin İfası
 • •Veri Güvenliği Kapsamında Gerekli Teknik, Hukuki Ve İdari Tedbirlerin Alınması

amaçlarıyla ve ayıca 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, işbu “Aydınlatma Metni” nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” e ile 5. maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” ve 6. Maddesinde belirtilen “ Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, gerektiğinde işlenmek üzere, sınırlı olarak   şirketimizin  hizmet ve faaliyetlerini yürütmek üzere mal/hizmet satın aldığı  üçüncü şahıs gerçek ve tüzel kişilere (tedarikçiler)/alt yüklenicilerine, şirketimizin mal veya hizmet ifa ettiği müşterilere/alt yüklenicilerine, şirketin herhangi bir alanda işbirliği yaptığı  iş ortaklarına, kurye/ kargo/nakliye hizmeti aldığı firmalara, hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine (bankalar arası kart merkezi ile anlaşmalı olduğumuz bankalara), yasal zorunluluklar gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına ve şirket yönetim kurulu üyelerine KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılıp,  aktarılabilecektir.

Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizin tarafımızca kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarıldığını ayrıca belirtiriz.

Veri işleme süresi

Kişisel verilerin saklanılma süreçlerinde; veri işleme amaçları, veri saklama süreleri, yasal yükümlülükler ve zamanaşımı süreleri dikkate alınarak kişisel verileriniz işlenmekte ve saklanmaktadır. Saklama sürelerinin tespitinde öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği belirlenmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye riayet edilmekte, bir süre belirlenmemişse hukuk ve ceza zamanaşımı süreleri de dikkate alınarak, kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.       Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin olarak ayrıca bir düzenleme yapılması halinde bu sürelere riayet edilmesi kaydıyla verilerinizin işlenebileceğini de ayrıca belirtmek isteriz.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’ nun “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde  ‘ÇAVUŞOĞLU ÇANTA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ’ ne başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme, 
c) İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
e) Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, 
f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesin isteme,
h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

            Başvurular, ‘www.ccscanta.com’ adresinde yer alan ‘Veri Sahibi Başvuru Formu’  doldurulduktan sonra, ÇAVUŞOĞLU ÇANTA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ’ ne aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir. 

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten, ya da noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla Şirket merkez adresi; ‘Osmangazi mah 2627 Sk. No:2 Kıraç/Esenyurt/İSTANBUL’ adresine gönderebilirsiniz. 

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, ÇAVUŞOĞLU ÇANTA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ’ Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) [email protected] veya [email protected] mail adresine gönderebilirsiniz.

ÇAVUŞOĞLU ÇANTA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ ‘ye ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

Değişiklikler

ÇAVUŞOĞLU ÇANTA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da olabilecek değişiklikler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek ilke ve esaslar dahilinde iş bu aydınlatma metninde güncelleme yapma hakkını saklı tutar.
 
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyimini iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Kişisel veri politikamızla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.